ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เกี่ยวกับเรา

 

 

ประวัติความเป็นมาบริษัท 


หากจะกล่าวถึง ผู้นำของการผลิตและจำหน่ายต้นกระดาษสวนกิตติ หรือ ยูคาลิปตัส "สวนกิตติ" คือ ต้นกำเนิดของการปลูกยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ การพัฒนาสายพันธุ์และเป็นผู้นำในการผลิตยูคาลิปตัสแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในประเทศไทย

คุณกิตติ ดำเนินชาญวณิชย์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ที่ สำคัญคนหนึ่งของวงการป่าไม้ไทย ได้ศึกษาการปลูกป่าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จและนำมาพัฒนาเทคนิควิชาการปลูกสร้างสวนป่าไม้ ยูคาลิปตัสในประเทศไทยควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนืื่องอย่างครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไม้ที่ปลูกอย่างยั้งยืน ผลงานทางด้่านการสนับสนุนทางวิชาการปลูกสวนไม้ที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส โดยได้สร้างสายพันธุ์ในระดับสายต้น (Clone) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัสได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จนมีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกสร้างสวนป่า ต่อมาได้วิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตกล้าไม้ การเตรียมพื้นที่ วิธีการปลูก การดูแลรักษา และระบบวนวัฒน์ จนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและเกียรติคุณต่างๆ เช่น 20 ธันวาคม 2531  ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10 เมษายน 2532  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ของ ฯพณฯ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ  2549  ไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     โรงเพาะชำกล้ายูคาลิปตัสหรือต้นกระดาษ(เนื้อเยื่อ)แห่งแรกถูกตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เพื่อผลิตสำหรับปลูกในพื้นที่ของกลุ่มบริษัทสวนกิตติเป็นหลัก จนกระทั้งบริษัทประสบความสำเร็จในการปลูกต้นกระดาษจึงมีการส่งเสริมให้ เกษตรกรในภาคตะวันออกได้ดำเนินการตามในปี 2536 ปัจจุบันยูคาลิปตัสหรือต้นกระดาษสวนกิตติเป็นที่รู้จักไปทั้วประเทศ เมื่อความต้องการมีมากขึ้นจึงมีการจัดตั้งบริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัดขึ้นในปี 25546 เพื่อเป็นแหล่งผลิตต้นกระดาษคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

     บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ด้วยกำลังการผลิตต้นกระดาษสวนกิตติที่มากกว่า 100 ล้านต้นต่อปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนังงานคณะกรรมกรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าต้นกระดาษสวนกิตติ จากบริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด เป็นต้นกระดาษคุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับเกษตกรทุกพื้นที่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคงในชีวิต

           " เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้ชุมชน  ทำให้สังคมแข็งแกร่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ "

บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด

ภารกิจ
1. ผลิตและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษสวนกิตติ รวมถึงปลูกเป็นแปลงของกลุ่มสวนกิตติเองเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มากขึ้น
2. รับซื้อไม้เข้าโรงงานเพื่อทำเป็นเนื้อเยื่อสำหรับผลิตเป็นกระดาษ
3. จำหน่ายท่อนไม้ เช่น ไม้วีเนียร์ ไม้แบบ ไม้เมตร ไม้เข็ม ไม้ค้ำยัน
4. พัฒนาและจัดการการส่งเสริมไม้แบบครบวงจร

 

 

 ภาพรวมของบริษัท

บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายต้นกระดาษสวนกิตติรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

 รายละเอียด

ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตต้นกระดาษสวนกิตติ (ยูคาลิปตัสสายพันธุ์ดี) และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษสวนกิตติ โดยใช้ระยะเวลาในการลงทุน 3 - 5 ปี จึงสามารถตัดฟันและจำหน่ายเป็นไม้ท่อนคุณภาพสูงส่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษอุตสาหกรรมไม้อัดแข็ง (HB) อุตสาหกรรมไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) อุตสาหกรรมผลิตไม้แปรรูป โรงงานผลิตชิ้นไม้สับ (Wood Chip) โรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล ตลอดจนการขายส่งเป็นไม้วีเนียร์ ไม้ค้ำยัน ไม้เสาเข็ม 

  สินค้า
1.ต้นกระดาษสวนกิตติ หรือ ยูคาลิปตัสเนื้อเยื่อคุณภาพดี ปลูกง่าย โตไว รายได้ดี
2.ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษสวนกิตติเพื่อสร้างรายได้ และช่วยเพิ่มพื้นทีสีเขียวให้กับประเทศรวมถึงการเพิ่มก๊าซออกซิเจนในอากาศ
3.ประเมินและเหมาซื้อไม้แปลงสมาชิกและแปลงชาวบ้าน
4.ขายไม้ค้ำยัน ไม้เสาเข็ม ไม้แบบก่อสร้าง ไม้ป้าย ไม้พาเลท ไม้ท่อนเพื่อใช้ในอุสาหกรรมต่างๆ อีกมากมาย

 

 บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด ที่อยู่ : 903/3 หมู่ 2 ตำบล : เขาหินซ้อน อำเภอ : พนมสารคาม จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ :24120 เบอร์โทร :033-057-999 โทรสาร : 033-024-236 website : www.ไม้เข็ม.com